2,000,000 تومان
1,400,000 تومان
324,000 تومان
400,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

1,440,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 4TB

3,000,000 تومان
519,000 تومان
900,000 تومان
2,079,000 تومان
794,000 تومان
3,141,000 تومان
45,000 تومان

لوازم جانبی

Orico A3H4 4-Port USB-Hub

987,000 تومان
1,580,000 تومان
130,000 تومان