1,800,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice HC500 External Hard Drive – 1t

255,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice HC500 External Hard Drive – 2t

390,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice HC500 External Hard Drive – 500GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Classic HV100 External Hard Drive – 2TB

1,022,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد
تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

789,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 4TB

3,500,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,282,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
185,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive Elite HE720 Hard Drive -1TB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV610 External Hard Drive – 500GB

185,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV610 External Hard Drive -1TB

227,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV610 External Hard Drive -2TB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV611 External Hard Drive – 500GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 1TB

423,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 2TB

648,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 3TB

831,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HC660 External Hard Disk – 2TB

1,030,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HD650X External Hard Drive – 1TB

822,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HD650X External Hard Drive – 2TB

1,245,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HD700 External Hard Drive – 2TB

1,100,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA HD710M PRO External Hard Drive – 1TB

1,150,000 تومان