شروع قیمت: 90,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata UV100 USB Flash Memory – 32GB

111,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

150,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

شروع قیمت: 240,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA UV140 USB3.0 Flash Drive 64GB

245,000 تومان
125,000 تومان
160,000 تومان
350,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

320,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 128GB

460,000 تومان
410,000 تومان
115,000 تومان
245,000 تومان
شروع قیمت: 440,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 128GB

710,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 32GB

470,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

ADATA AI920 Flash Memory – 64GB

510,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

160,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 16GB

56,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

111,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 16GB

61,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 32GB

80,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 64GB

145,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – ۸GB

43,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 128GB

تماس بگیرید
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC340 USB Flash Memory – 16GB

تماس بگیرید